FAQs Complain Problems

७७/७८

सुचना ससाेधन गरिएकाे वारे ।

दस्तावेज: 

आ.व. ०७७-०७८ को वार्षिक आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको विवरणको सूचना

आ.व. ०७७-०७८ को वार्षिक आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको विवरणको सूचना

सम्पत्ति र मालपोत कर सम्बन्धि सुचना

का स मु सम्वन्धमा । सामुदायिक विद्यालय सवै

दस्तावेज: 

विद्यालयकाे क्षति विवरण सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

२०७८ आषाढ २२ र २४ गते भुक्तानी निकासा वन्द हुने सम्वन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

Niti Tha Karayarkam 2078/079

Niti tatha karyakram of Dipayal Silgadhi for the FY2078/79

दस्तावेज: 

दिवा खाजा अनुदान रकमको निकासा सम्वन्धमा

दिवा खाजा अनुदान रकमको निकासा सम्वन्धमा

Notice regarding Sanitary Pad

आशय पत्रकाे सुचना

विद्यार्थि भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

नीति कार्यक्रममा राय सुझाव सम्बन्धमा

वार्षिक परीक्षा फल र लेखा परीक्षण सम्वन्धी जानकारी गराउन हुन

वार्षिक परीक्षा फल र लेखा परीक्षण सम्वन्धी जानकारी गराउन हुन

आशय पत्रकाे सुचना

दस्तावेज: 

Pages