FAQs Complain Problems

७९-८०

Invitation for Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धी आशयको सूचना ।

आ.व. ०७९।०८० बैसाख महिनाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

आ.व. ०७९।०८० को दोस्रो चौमासिक आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

सार्वजनिक विदाका दिनमा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था सम्बन्धि सूचना ।

सूचना सूचना सूचना

आ.व. ०७९।०८० चौत्र महिनाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

आधारभूत तह (कक्षा ८) परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७९

दस्तावेज: 

शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७९

नतिजा प्रकाशन सम्बम्धी सूचना ।

पदस्थापनका लागि विद्यालय छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: